Paşcani, strada Gării, nr. 157, IS +40 232 762 562 secretariat@scoalaspecialapascani.ro

ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

Avizat în şedinţa CP din 08.04.2024 Nr. 800 din 09.04.2024

Aprobat prin Hotărârea CA nr. 288 /09.04.2024.

TITLUL I: DISPOZIŢII GENERALE
CAPITOLUL I: CADRUL DE REGLEMENTARE
Art.1.(1) REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE al Școlii Gimnaziale
Specială Pașcani are la bază Regulamentul de organizare și funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar care a fost elaborat în temeiul Ordinului nr. 4183/2022 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu
modificările și completările ulterioare și art. 12 alin. (4), art. 105 alin. (4), art. 14 alin. (1) și (5) şi
art. 115 alin. (2) lit. s) din Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023.
(2) Unitatea de învăţământ se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile legislaţiei
în vigoare, ale prezentului regulament, ale propriului regulament de organizare şi funcţionare şi
ale regulamentului intern.
Art. 2 (1) Prezentul Regulament de Organizare și funcționare a Școlii Gimnaziale Speciale
Pașcani a fost elaborat în baza Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar aprobat prin ORDINUL nr. 4183 din 4 iulie 2022, a actelor normative
şi/sau administrative cu caracter normativ care reglementează drepturile şi obligaţiile
beneficiarilor primari şi secundari ai educaţiei şi ale personalului din unităţile de învăţământ,
precum şi a contractelor colective de muncă aplicabile.

pdf_Regulamentul_de_organizare_si_functionare_2023-2024_c.pdf