Paşcani, strada Gării, nr. 157, IS +40 232 762 562 secretariat@scoalaspecialapascani.ro

Declaraţie de consimţământ

privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Subsemnatul(a).................................................................................. , cod numeric personal
........................................................ , născut(ă) la data ..........................................................................în
localitatea ...................................................... , domiciliat(ă) în
.............................................................................................. , posesor al C.I. seria......... nr..................,
eliberată de........................................., la data de ............... , declar că:
Am fost informat(ă) cu privire la prevederile Regulamentului 679/26 aprilie 2016 privind
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind
libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
protecţia datelor) adoptat de Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene.
Am fost informat(ă) că beneficiez de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor mele şi
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.
Am fost informat(ă) că datele cu caracter personal precum şi ale copilului/copiilor meu/mei
minor/minori, soţului/soţiei urmează să fie prelucrate şi stocate în cadrul Ministerului Educaţiei și
Cercetării din cadrul proiectului .............................................................................
Am fost informat(ă) că prelucrarea datelor mele cu caracter personal precum şi ale
copilului/copiilor meu/mei minor/minori, este necesară în vederea obligaţiilor legale ce îi revin
operatorului, respectiv Ministerului Educaţiei și Cercetării din cadrul proiectului
......................................................................................... precum şi în scopul intereselor şi drepturilor
ce îmi revin.
Am fost informat(ă) că datele mele cu caracter personal sunt comunicate autorităţilor publice
precum şi altor instituţii abilitate (Ex.: ANAF, ANFP, ITM, A.N.I, la solicitarea instanţelor judecătoreşti
sau organelor de cercetare penală, etc.).
Am fost informat(ă) că în scopul prelucrării exacte a datelor mele cu caracter personal, am obligaţia de
a aduce la cunoştinţa operatorului, respectiv Ministerului Educaţiei și Cercetării din cadrul
proiectului ....................................................................... orice modificare survenită asupra datelor
mele personale.

Am fost informat(ă) că am dreptul să îmi retrag consimţămâtul în orice moment printr-o cerere scrisă,
întemeiată, datată şi semnată depusă la sediul Ministerului Educaţiei și Cercetării din
cadrul proiectului ......................................................................., exceptând cazul în care prelucrarea
datelor mele cu caracter personal este necesară în legătură cu raportul de muncă/serviciu.
În consecinţă, îmi dau consimţământul pentru prelucrarea, transmiterea şi stocarea datelor cu
caracter personal în cadrul Ministerului Educaţiei și Cercetării din cadrul proiectului ...............................

 

Data ......... ...
Semnătura