Paşcani, strada Gării, nr. 157, IS +40 232 762 562 secretariat@scoalaspecialapascani.ro

ANGAJARE INGRIJITOR Mai

ANUNT ANGAJARE INGRIJITOR

Școala Gimnazială Specială Pașcani, din Pașcani, județul Iași organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiei contractuale de execuție vacante de îngrijitoare învățământ special.

Condiţii generale

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernuluinr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familiesau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specific potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitive pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de falsuri a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice

necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – profesionale/medii/generale;

Concursul se va organiza conform calendarului următor

 • 19 mai, ora 12:00 - termen limită de depunere a dosarelor;

 • 19 mai, ora 14:00 – afișarea rezultatelor selecției de dosare;

 • 22 mai, ora 09:00 – proba scrisa; afisarea rezultatelor la ora 12:30;

 • 22 mai, ora 13:00 – interviu;

 • 23 mai, ora 10:00 – afisare rezultate; depunere contestatii pana la ora 14:00;

 • 24 mai, ora 13:00 – afisarea rezultatelor finale.

Dosarele de înscriere

se depun la sediul instituției. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractual și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

 5. cazierul judiciar;

 6. Certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare;

 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

 8. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, înclar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Școlii Gimnaziale Speciale Pașcani, strada Gării nr 157, telefon 0232/762562

BIBLIOGRAFIE

    1. Legea nr. 319/2006 privind sanatatea si securitatea in munca(cap IV, V - Obligatiile lucratorilor).

 1. Legea nr. 119/2014 pentru aprobare Normelor de igiena si sanatate privind mediul de viata al populatiei(cap VI – Norme de igiena pentru unitatile de folosinta publica, art.46-53)

 2. Legea nr. 132/2010 – Colectarea selective a deseurilor din institutiile publice, art. 1,2,3,9

 3. Ordinul Ministerului Sanatii nr.961/2016 – Norme privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea, Anexa 1–Norme privind curatarea,dezinfectia : cap I, cap II, cap III – art.8,9,10,11,12,13,14,15,19,20,21,22,22 ; Anexa 3 si 4.

 4. L 1456 / 2020 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educareasi instuirea copiilor si tinerilor art 13, 14, 15, 20, 23.

 5. HG 1425 / 2006, cap. VI, art.102 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 cu modificarile si comletarile ulterioare.

 6. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii cu modificarile si completarile ulterioare; Titlul II – Contractul individual de munca – cap.II Executarea contractului individual de munca si Capitolul V Incetarea contractului individual de munca – sectiunea III – Concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului, art. 61,62,63,64.

 7. Fisa postului.