Paşcani, strada Gării, nr. 157, IS +40 232 762 562 secretariat@scoalaspecialapascani.ro

Rezultate concurs proba scrisa si bareme post secretar


 Nr. Inreg 4196/07-08-2023

 

 

TABEL NOMINAL

CU PERSOANELE ADMISE ÎN URMA PROBEI SCRISE PENTRU PARTICIPARE LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI VACANT DE SECRETAR

 

 

Nr   crt

NUMELE SI PRENUMELE

Conform GDPR doar nr dosar

ADMIS/RESPINS

1

DOSAR 4065

ADMIS – NOTA 7,80

2

DOSAR 4085

RESPINS – NOTA 3,90

3

DOSAR 4125

ADMIS – NOTA 5,30

4

DOSAR 4131

RESPINS – NOTA 3,90

5

DOSAR 4152

ADMIS – NOTA 5,30

 

 

Comisia de organizare

CERCEL LILIANA GICA - președinte

HOBINCA MIHAELA - membru

HOGAS OANA – membru

LIONTE ANA MARIA - secretar

 


 

CONCURS PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA NEDEDERMINATA A FUNCȚIEI VACANTE DE SECRETAR

PROBA SCRISĂ – Varianta 1

 • Toate subiectele sunt obligatorii.

 • Subiectele de la 1 la 8 poate avea unul sau mai multe răspunsuri corecte, pe foaia de examen scrieți numărul întrebării și numai litera/literele corespunzătoare răspunsurilor pe care le considerați corecte.

 • Pe foaia de examen nu se admit corecturi sau ștersături .

 • Nota finală se obține prin adunarea punctajelor obținute, nu se acordă puncte din oficiu.

 • Timpul de lucru este de 120 minute din momentul deschiderii plicului cu varianta extrasă.

 

 

1. Învățământul general obligatoriu cuprinde: (0,5 puncte)

 1. Învățământul primar, gimnazial și primii 2 ani ai învățământului secundar superior;

 2. Primar, gimnazial și liceal;

 3. Preșcolar, primar, gimnazial

 

 1. Angajatul are dreptul la: (0,5 puncte)

 1. Dreptul la acces la formare profesională;

 2. Dreptul de a stabili obiectivele de performanță indivduală și criterii de evaluare a realizării acestora;

 3. Dreptul la egalitate de șanse și de tratament.

 

 1. Modificarea contractului individual de muncă se referă la: (0,5 puncte)

 1. Locul și felul muncii;

 2. Condiții de muncă și salariu;

 3. Durata contractului.

 

 

 1. Orientarea scolara si profesionala a copiilor cu Cerințe Educative Speciale este realizată de către: ( 0,5 puncte)

 1. Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului;

 2. Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională

 3. Comisia Internă de Evaluare Continuă;

 

 

 1. Care din următoarele documente fac parte din categoria documentelor școlare:

(0,5 puncte)

 1. Registrul matricol;

 2. Adeverința de studii;

 3. Registrul unic de evidența a formularelor actelor de studii.

 

 

 1. Cât timp este păstrat registrul matricol în unitatea de învățământ? (0,5 puncte)

 

 1. 15 ani;

 2. 30 ani;

 3. Permanent.

 

 

 

 1. Pentru personalul didactic de predare din învățământul special norma didactică este : (0,5 puncte)

 1. 18 ore/săptămână:

 2. 16 ore/ săptămână;

 3. 40 ore/ săptămână .

 

 

 1. Sancțiunile disciplinare care se pot acorda personalului didactic sunt: (0,5 puncte)

 1. Suspendarea, pe o perioada de până la 5 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru obținerea gradelor didactice;

 2. Observația scrisa;

 3. Avertisment.

 

 

 

 1. Conform fișei postului secretarului școlii îi revin sarcini de întocmire și actualizare a documentelor de studii ale elevilor. Enumerați 4 activități concrete de realizare a acestei sarcini. (2 puncte)

 

 

 1. La nivelul fiecării unități de invățămînt funcționează comisii de lucru cu caracter permanent. Enumerați 4 comisii. (2 puncte)

 

 1. Enumerați 5 obligații pe linie de securitate și sănătate în muncă. (2 puncte)

 


 

 

 

BAREM CORECTARE VARIANTA I

 

 1. a)

 2. a), c)

 3. a), b), c)

 4. b)

 5. a), b), c)

 6. c)

 7. b)

 8. b), c)

 9. Sarcini de întocmire și actualizare a documentelor de studii ale elevilor:

- Procură, completează, eliberează şi ţine evidenţa actelor de studii;

- Completează fişele matricole, cataloagele de corigenţă şi se ocupă de arhivarea documentelor şcolare;

- Completează situaţiile statistice ale elevilor şi claselor la începutul anul şcolar şi la sfârşitul anului școlar pe baza datelor înregistrate în procesul verbal al consiliului profesoral;

- Actualizează permanent registrul de evidenţă şi înscriere a elevilor;

- Completează actele de studii ale absolvenţilor (certificatele de echivalare)

- Întocme te dosarele pentru elevii înscrişi la evaluarea naţională şi le pune la dispoziţia comisiei, după ș ce au fost verificate si aprobate de directorul unităţii şcolare;

10. Comisii de lucru cu caracter permanent:

- CEAC - Comisia pentru Evaluare și Asigurare a calității;

- Comisia pentru curriculum

- Comisia de securitate și sănătate în munca și pentru situații de urgenta;

- Comisia pentru control managerial intern;

- Comisia Internă de Evaluare Continuă

- Comisia pentru prevenirea și eliminare violenței, a faptelor de corupție și discriminării în
mediul școlar și promovarea interculturalității.

- Comisia pentru mentorat didactic şi formare în cariera didactică.

11. Obligații pe linie de securitate și sănătate în muncă

- Să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă eventualele defecţiuni constatate la echipamentele de lucru;

- Să nu părăsească locul de munca fără aprobare, decât în cazul în care i s-ar pune în pericol viaţa sau integritatea fizică;

- Să respecte instrucţiunile proprii de sănătate și securitate în munca la locul de muncă;

- Să menţină curățenia la locul de muncă;

- Să nu introducă sau să consume băuturi alcoolice în incinta unității;

- Să nu fumeze decât în locurile special amenajate;

- Să respecte disciplina la locul de muncă; -

- Să acorde primul ajutor în cazul producerii unui accident de muncă;

- Să înştiinţeze imediat conducătorul locurilor de munca despre producerea unui accident de muncă şi să nu schimbe starea de fapt a evenimentului, decât numai dacă aceasta se impune, pentru a limita efectele produse de eveniment;

- Să-şi însusească măsurile de sănătate și securitate în muncă;

- La terminarea programului de lucru să facă ordine și curăţenie la locul de muncă.