Paşcani, strada Gării, nr. 157, IS +40 232 762 562 secretariat@scoalaspecialapascani.ro

CONCURS POST VACANT DE ȘOFER MICROBUZ ȘCOLAR

Nr. 1557/27-06-2024

docxAnexa_1_-_Formular_de_inscriere_concurs.docx

ANUNȚ

CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST VACANT

DE ȘOFER MICROBUZ ȘCOLAR

Școala Gimnazială Specială Pașcani, în conformitate cu Hotărârea nr. 1.336/ 28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și art. 30 din Legea 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 12 mai 2023,privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de șofer microbuz școlar , 1 normă, pe perioadă nedeterminată.

I. CONDIŢII GENERALE DE OCUPARE A POSTULUI

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris,citit și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnat(ă) definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

II. CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:

 • nivelul studiilor: studii medii (liceu cu diplomă de bacalaureat)

 • permis de conducere categoria D;

 • atestat profesional pentru conducătorii auto care efectuează transport auto de persoane eliberat de ARR, în termen de valabilitate;

 • cartela tahograf a conducătorului auto valabilă;

 • aviz psihologic eliberat de către un cabinet autorizat de Ministerul Transporturilor;

 • abilităţi de comunicare, relaţionare şi învăţare;

 • capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor;

 • vechime în muncă minim 2 ani.

În vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de concurs în termenul stabilit conform graficului de desfașurare al concursului pentru ocuparea postului vacant de șofer microbuz școlar.

În temeiul Art. 35 — (1) al H.G nr. 1.336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

 

III. ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURS-DOSAR DE ÎNSCRIERE

 

 1. Formular de înscriere la concurs conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din HG 1336/2022; docxAnexa_1_-_Formular_de_inscriere_concurs.docx

 2. Copie act de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

 3. Copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

 4. Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

 5. Copia carnetului de muncă/raport salariat REVISAL sau, după caz, o adeverinţă în original care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

 6. Certificat de Cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

 7. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

 8. Aviz psihologic eliberat de către un cabinet autorizat de Ministerul Transporturilor;

 9. Certificatul de integritate comportamentală din care să reiese că nu s-au comis infractiuni prevăzute la art.1 alin.(2) din Legea nr. 118/2019 privind registrul Național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ;

 10. Curriculum vitae model comun european

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, dacă este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Notă: Opisul dosarului în 2 exemplare, un exemplar se restituie candidatului cu număr de înregistrare. Actele prevăzute la punctele 2, 3, și 4 vor fi prezentate și în original, în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

IV. BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURSUL DE OCUPAREA POSTULUI DE ȘOFER


- O.U.G. nr 195/20002 privind circulația pe drumurile publice – republicată cu modificările și completările ulterioare;

- O.G. nr 27/2011 privind transporturile rutiere , cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 38/2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor , republicată, cu modificările și completările ulterioare

- Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă , cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr 1391/ 2006 pentru aprobarea regulamentului de aplicare O.U.G. NR. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice- republicată cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr 162/2024 privind utilizarea autovehicolelor școlare destinate transportului elevilor din învățământul preuniversitar de stat;

- Legea 53/2003 Codul Muncii- republicată, cu modificările și completările ulterioare.

TEMATICA CONCURSULUI:

- O.U.G. nr 195/20002 privind circulația pe drumurile publice – republicată cu modificările și completările ulterioare;

- O.G. nr 27/2011 privind transporturile rutiere , cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 38/2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare ( Capitolul II și IV);

Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă , cu modificările și completările ulterioare; ( Capitolul I, II, III, IV, V);

Legea nr 162/2024 privind utilizarea autovehicolelor școlare destinate transportului elevilor din învățământul preuniversitar de stat;

Legea 53/2003 Codul Muncii- republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Atribuții generale și specifice postului ( extras din fișa postului )

 • să se prezinte la serviciu la ora fixată în program, odihnit, în ținuta corespunzătoare și să respecte programul stabilit;

 • participă la pregătirea programului și la instructajele SSM și ISU;

 • va cunoaște și va respecta prevederile legale cu privire la circulația pe drumurile publice, în trafic intern și internațional de persoane;

 • păstrează certificatul de înmatriculare, licența de execuție și copia licenței de transport, precum și actele mașinii în condiții corespunzătoare, le prezintă la cerere organelor de control;

 • nu părăsește locul de muncă decât în cazuri deosebite și numai cu aprobarea directorului;

 • nu va conduce autovehiculul obosit sau sub influența alcoolului, drogurilor, medicamentelor, etc., care reduc capacitatea de conducere;

 • va respecta cu strictețe itinerariul, staţiile de îmbarcare/debarcare stabilite și instrucțiunile primite;

 • respectă orele de îmbarcare-debarcare, care vor fi consemnate în mod obligatoriu în foaia de parcurs a conducătorului auto (dus și întors)

 • se asigură permanent că numărul de elevi transportați într-o cursă nu depășește numărul locurilor;

 • nu transportă simultan cu transportul elevilor și alte persoane, care nu sunt angajați ai unității de învățământ;

 • transportul de elevi și cadre didactice la activități educative școlare și extrascolare se supune regulilor transportului la activitățile prevăzute în programul/orarul școlar

 • se comportă civilizat în relațiile cu cadrele didactice, elevii, părinții, personalul didactic auxiliar și nedidactic, conducerea unității de învățământ și organele de control;

 • se asigură permanent că are ținută decentă și corespunzătoare unui conducător auto;

 • atât la plecare cât și la sosirea din cursă, verifică starea tehnică a autovehiculului, inclusiv anvelopele.

 • nu pleacă în cursă dacă constată defecțiuni / nereguli ale autovehiculului și anunță imediat superiorul pentru a se remedia defecțiunile;

 • la sosirea din cursă predă administratorului/directorului Foaia de Parcurs completată corespunzător;

 • la parcarea autovehiculului șoferul va lua toate măsurile pentru asigurarea mașinii;

 • comunică imediat șefului direct telefonic sau prin orice alt mijloc orice eveniment de circulație în care este implicat;

 • șoferul ajută elevii imobilizaţi în cărucioare să urce și să coboare din microbuz;

 • asigură verificarea și utilizarea materialelor și echipamentelor pe care le are în primire pentru a evita avarierea, distrugerea, ieșirea din perioada de valabilitate sau pierderea lor.

Obligațiile pe linie de sănătate și securitate în muncă

 • să își desfășoare activitatea, în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;

 • să comunice imediat superiorului sau ierarhic orice situație de muncă despre care are motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție;

 • să aducă la cunostință superiorului sau ierarhic accidentele suferite de propria persoană;

 • să coopereze cu superiorul sau ierarhic, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea ori căror măsuri sau cerințe dispuse de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității lucrătorilor;

 • să coopereze, pentru a permite superiorului sau ierarhic să se asigure ca mediul de muncă și condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul sau de activitate;

 • să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestora;

 • să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă, inspectorii sanitari;

 • să nu se prezinte la program în stare de ebrietate, sub influența substanțelor halucinogene, oboseală sau boală, să nu consume băuturi alcoolice la locul de muncă, să nu utilizeze telefoane mobile, radiouri, mp3, mp4 playere, care ar putea distrage atenția și ar favoriza producerea de evenimente sau accidente de muncă;

 • să cunoască, să respecte și să aplice prevederile legislației de securitate și sănătate în muncă în vigoare, precum și a instrucțiunilor proprii de securitate și sănătate în muncă;

 • participă necondiționat la instructajele de securitate și sănătate în muncă la locul de muncă, periodice și suplimentare;

 • să respecte toate prevederile din instrucțiunile de lucru / control specific activității;

 • să participe necondiționat la instruirile și testările pe linie de securitate și sănătate în muncă organizate de angajator;

 • participă necondiționat la controlul medical la angajare și periodic;

Obligațiile în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor sunt următoarele:

 • să cunoască și să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor, stabilite de superiorul sau ierarhic;

 • să intrețină și să folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apărarea împotriva incendiilor, puse la dispoziție;

 • să respecte normele de apărare împotriva incendiilor, specific activităților pe care le organizează sau le desfășoară;

 • să aducă la cunoștința superiorului sau ierarhic orice defecțiune tehnică ori altă situație care constituie pericol de incendiu.

 • să respecte regulile și măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoștință, sub orice formă;

 • să utilizeze materialele produsele și echipamentele, potrivit instrucțiunilor tehnice;

 • să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor și instalațiilor de apărare împotriva incendiilor;

 • să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situații stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum și orice defecțiune sesizată la sistemele și instalațiile de apărare împotriva incendiilor;

 • să coopereze cu lucrătorii desemnați, dupa caz, respectiv cu cadrul tehnic cu atribuții în domeniul apărarii împotriva incendiilor, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;

 • să acționeze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariției oricărui pericol iminent de incendiu;

 • să furnizeze persoanelor abilitate toate datele și informațiile de care are cunostință, referitoare la producerea incendiilor;

 • să respecte reglementările tehnice și dispozițiile de apărare împotriva incendiilor și să nu primejduiască prin deciziile și faptelelor, viața, bunurile și mediul;

 • să participe necondiționat la instruirile și testările pe linie de Situații de Urgență, P.S.I. organizate în cadrul organizației;

 • să participe necondiționat la simulările/exercițiile pe linie de Situații de Urgență, P.S.I. organizate în cadrul organizației;

 • în caz de incendiu să acorde ajutor, când și cât este rațional posibil, semenilor aflați în pericol sau în dificultate, din proprie inițiativă ori la solicitarea victimei, a reprezentanților autorităților administrației publice, precum și a personalului serviciilor de urgență;

 • să anunțe prin orice mijloc serviciile de urgență, și să ia măsuri, după posibilitățile sale, pentru limitarea și stingerea incendiului;

 • să cunoască măsurile de prim ajutor și evacuare în cazul unor situații de urgență și să le aplice imediat în caz de accident;

 • să informeze autoritățile sau serviciile de urgență abilitate, prin orice mijloace, inclusive telefonic, prin apelarea numărului 112, despre iminența producerii sau producerea oricărei situații de urgență despre care iau cunostință

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI

Concursul se va desfășura la sediul Școlii Gimnaziale Speciale Pașcani, Localitatea Pașcani, str. Gării, nr.157, județ Iași, după cum urmează :

TIPUL PROBELOR DE CONCURS

-Probă scrisă cu durata de 2 ore:100 puncte cu subiecte din tematica si bibliografia atașată, probă eliminatorie, doar candidații care vor obtine punctajul minim de 50 de puncte, vor putea trece la etapa următoare de concurs

-Interviu cu durata de 20 minute, conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare.

Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

a) abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;

b) capacitatea de analiză şi sinteză;

c) motivaţia candidatului;

d) comportamentul în situaţiile de criză;

e) abilități de comunicare;

e) iniţiativă şi creativitate.

Sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu.

 Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se realizează prin afișare la sediul și pe pagina de internet a autorității sau instituției publice organizatoare a concursului:www.scoalaspecialapascani.ro, după caz, în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei și conține atât punctajul obținut, cât și mențiunea „admis“ sau „respins“, după caz.

 Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru același post, cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul minim necesar.

La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba interviu, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.

Rezultatele finale ale concursului de ocupare a unei funcţii contractuale vacante se consemnează într-un proces verbal.

Graficul de desfășurare a concursului

Etapa de concurs

Data/Perioada

Înscrierea - sediul Școlii Gimnaziale Speciale Pașcani

01 iulie- 2 august 2024 interval orar 9:30-13:30.

Selecția dosarelor – verificarea condițiilor de participare la concurs

5 august 2024

Afișarea rezultatelor selectării dosarelor de înscriere

5 august 2024, ora 14

Înregistrarea contestațiilor privind rezultatele selectării dosarelor

6 august 2024 interval orar 09:00-12:00.

Soluționarea contestațiilor privind rezultatele selectării dosarelor

6 august 2024

Afișarea rezultatelor selectării dosarelor de înscriere, după contestații

6 august 2024 ora 14

Proba scrisă - sediul Școlii Gimnaziale Speciale Pașcani

7 august 2024, ora 10

Afișarea rezultatelor în urma susținerii probei scrise

7 august 2024, ora 15

Înregistrarea contestațiilor privind rezultatele probei scrise

8 august 2024, interval orar 09:00-12:00

Soluționarea contestațiilor privind rezultatele probei scrise

8 august 2024

Afișarea rezultatelor în urma susținerii probei scrise, după contestații

8 august 2024, ora 15

Interviul- sediul Școlii Gimnaziale Pașcani

9 august 2024 ora 10

Afișarea rezultatelor finale

9 august 2024 ora 14

Informații suplimentare pe website-ul: www.scoalaspecialapascani.ro, la nr. telefon 0232/762562 – Diac Cătălina, secretar comisie organizare concurs (în intervalul orar 09:00 – 15:00), precum și pe mail : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

DIRECTOR,

Prof. Lungu Zinica