Paşcani, strada Gării, nr. 157, IS +40 232 762 562 secretariat@scoalaspecialapascani.ro

CONCURS POST DE SECRETAR

Nr. 4063 / 07.07.2023

ANUNȚ

CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST VACANT

DE SECRETAR

Școala Gimnazială Specială Pașcani, în conformitate cu Hotărârea nr. 1.336/ 28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și art. 30 din Legea 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 12 mai 2023,privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de Secretar , 1 normă, pe perioadă nedeterminată.

 1. Condiţii generale de ocupare a postului

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris,citit și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnat(ă) definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 1. CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:

 

 • nivelul studiilor: studii superioare (ştiințe economice, ştiinţe administrative, management, ştiinţe juridice, birotică și secretariat)

 • competențe IT, operare PC (Office, Word, Excel, operare baze de date, navigare internet);

 • experiență în câmpul muncii de minim 2 ani;

 • abilităţi de comunicare, relaţionare şi învăţare;

 • capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor.

— În vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de concurs în termenul stabilit conform graficului de desfașurare al concursului pentru ocuparea postului vacant de secretar.

În temeiul Art. 35 — (1) al H.G nr. 1.336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

 1. Actele necesare pentru înscrierea la concurs – dosar de inscriere

 

 1. Formular de înscriere la concurs conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din HG 1336/2022;

 2. Copie act de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

 3. Copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

 4. Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

 5. Copia carnetului de muncă/raport salariat REVISAL sau, după caz, o adeverinţă în original care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

 6. Certificat de Cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

 7. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate fizică şi psihică, corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

 8. Certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infractiuni prevăzute la art.1 alin.(2) din Legea nr. 118/2019 privind registrul Național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ;

 9. Curriculum vitae, model comun european.

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, dacă este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Notă: Opisul dosarului în 2 exemplare, un exemplar se restituie candidatului cu număr de înregistrare. Actele prevăzute la punctele 2, 3 și 4 vor fi prezentate și în original, în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

B I B L I O G R A F I E

PENTRU CONCURSUL DE OCUPAREA POSTULUI DE SECRETAR
1. Legea Educației Naționale nr.1/ 2011 – Legea educației naționale cu completările și modificările
ulterioare
2. Regulamentul de organizare și funcționare a unităților din învățământul
preuniversitar
3. Legea 153/2017Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri
publice ;
4. Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare;
5. HG 250/1992 actualizată – privind concediile de odihnă și alte concedii ale
salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din
unitățile bugetare
6. HG 1336/2022 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a condițiilor de
promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice
7. Norme metodologice privind efectuarea concediului de odihnă pentru
personalul didactic aprobate cu Ordinul 5559/7.10.2011
8. OMECTS nr. 3844/24.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii si al documentelor scolare gestionate de unitatile de invatamant preuniversitar cu modificarile si completarile ulterioare
9. Criterii de normare a personalului didactic auxiliar și nedidactic potrivit
Notificării MEN 4499/1999

10.Legea 126/2002 pentru aprobarea Ordinului 33/2001 privind acordarea de rechizite

scolare;

12.Legea nr. 16/1996 Legea Arhivelor Nationale

13. H.G 1294/2004 –acordarea ajutorului financiar Euro 200 ,OUG 133/2020

14.Ordinul 5379 din 07.09.2022, pentruaprobareaCriteriilorgenerale de acordare a burselorelevilor din învățământulpreuniversitar de stat;

TEMATICA CONCURSULUI:

1. Contractul individual de muncă
2. Documentele şcolare în învăţământul preuniversitar
3. Organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de învăţământ preuniversitar
4. Încadrarea personalului din învăţământul preuniversitar
5. Particularități ale salarizării din învăţământul preuniversitar
6. Protecţia informaţiilor clasificate: definiţii, informaţii cu caracter de secret de serviciu
7. Cunoştinţe de legislaţie privind emiterea şi evidenţa deciziilor, a adreselor oficiale si a
adeverintelor
8. Arhivarea și circuitul documentelor
9. Cunoştinţe generale de gramatică şi ortografie a limbii române
10. Cunoştinţe de operare pe calculator (Word, Excel, etc)
11. Cunoştinţe de utilizare a softului specific activităţii în şcoli (EDUSAL, REVISAL, SIIIR)

12. Actele de studii tipuri, conditii de eliberare , modul de completare

Atribuții generale și specifice postului

( extras din fișa postului - vezi documentul complet pdfFisa_post_secretar.pdf )

 

 • Respectarea planurilor manageriale ale şcolii;

 • Implicarea în proiectarea activităţii şcolii, la nivelul compartimentului;

 • Realizarea planificării calendaristice a compartimentului;

 • Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare;

 • Folosirea tehnologiei informatice din dotare;

 • Organizarea documentelor oficiale;

 • Întocmirea şi actualizarea documentelor de studii ale elevilor;

 • Asigurarea evidenţei ordonării şi arhivării documentelor unităţii;

 • Gestionarea documentelor, înregistrarea şi prelucrarea informatică a datelor în programele , SIIIR, EDUSAL, REVISAL, RESURSE UMANE etc.;

 • Elaborarea de proceduri operaţionale;

 • Respectarea şi asigurarea fluxului informaţional al compartimentului;

 • Asigurarea transparenţei deciziilor din compartiment;

 • Asigurarea interfeţei privind comunicarea cu beneficiarii direcţi şi indirecţi;

 • Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare;

 • Participarea la activităţi de formare profesională şi dezvoltare în carieră;

 • Participarea permanentă la instruirile organizate de inspectoratul școlar;

 • Planificarea activităţii compartimentului prin prisma dezvoltării instituţionale şi promovarea imaginii şcolii. Îndeplinirea altor atribuţii dispuse de şeful ierarhic superior şi/sau directorul, care pot rezulta din necesitatea derulării în bune condiţii a atribuţiilor aflate în sfera sa de responsabilitate;

 • Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanţii comunităţii locale privind activitatea compartimentului;

 • Respectarea ROFUIP, RI, a normelor şi procedurilor de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ.

Comportament și conduită:

 • Să aibă un comportament şi o conduit adecvată unei instituţii de învăţământatât faţă de elevi, cât şi faţă de colegi;

 

Cerințe psihologice:

 • Asumarea responsabilităţii;

 • Rezistenţa la sarcini repetitive;

 • Adaptarea la sarcini de lucru schimbătoare;

 • Echilibru emotional.

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI

Concursul se va desfășura la sediul Școlii Gimnaziale Speciale Pașcani, Localitatea Pașcani, str. Gării, nr.157, județ Iași, după cum urmează :

Tipul probelor de concurs:

-Probă scrisă cu durata de 2 ore:100 puncte cu subiecte din tematica si bibliografia atașată, probă eliminatorie, doar candidații care vor obtine punctajul minim de 50 de puncte, vor putea trece la etapa următoare de concurs

-Probă practică cu durata de 1/2 oră: 100 puncte -probă eliminatorie, doar candidații care vor obtine punctajul minim de 50 de puncte, vor putea trece la etapa următoare de concurs.

Proba practică se realizează conform planului întocmit de comisia de concurs în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare.

Criteriile de evaluare a probei practice sunt:

 1. capacitatea de adaptare;

 2. capacitatea de gestionare a situațiilor dificile;

 3. îndemânare și abilitate în realizarea cerințelor practice;

 4. capacitatea de comunicare;

 5. capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfășurarea probei practice.

Sunt declaraţi admişi la proba practică și pot participa la proba de interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

-Interviu cu durata de 20 minute,conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare.

Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

a) abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;

b) capacitatea de analiză şi sinteză;

c) motivaţia candidatului;

d) comportamentul în situaţiile de criză;

e) abilități de comunicare;

e) iniţiativă şi creativitate.

Sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă, proba practică şi interviu.

 Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se realizează prin afișare la sediul și pe pagina de internet a autorității sau instituției publice organizatoare a concursului:www.scoalaspecialapascani.ro, după caz, în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei și conține atât punctajul obținut, cât și mențiunea „admis“ sau „respins“, după caz.

 Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru același post, cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul minim necesar.

La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba practică, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.

Rezultatele finale ale concursului de ocupare a unei funcţii contractuale vacante se consemnează într-un proces verbal.

Graficul de desfășurare a concursului

Etapa de concurs

Data/Perioada

Înscrierea - sediul Școlii Gimnaziale Speciale Pașcani

07.07-03.08.2023 interval orar 9:30-13:30.

Selecția dosarelor – verificarea condițiilor de participare la concurs

03.08.2023

Afișarea rezultatelor selectării dosarelor de înscriere

03.08.2023, ora 14

Înregistrarea contestațiilor privind rezultatele selectării dosarelor

04.08.2023 interval orar 09:00-12:00.

Soluționarea contestațiilor privind rezultatele selectării dosarelor

04.08.2023

Afișarea rezultatelor selectării dosarelor de înscriere, după contestații

04.08.2023 ora 14

Proba scrisă - sediul Școlii Gimnaziale Speciale Pașcani

07.08.2023, ora 10

Afișarea rezultatelor în urma susținerii probei scrise

07.08.2023, ora 15

Înregistrarea contestațiilor privind rezultatele probei scrise

08.08.2023, interval orar 09:00-12:00

Soluționarea contestațiilor privind rezultatele probei scrise

08.08.2023

Afișarea rezultatelor în urma susținerii probei scrise, după contestații

08.08.2023,ora 15

Proba practică - sediul Școlii Gimnaziale Speciale Pașcani

09.08.2023 ora 10

Afișarea rezultatelor în urma susținerii probei practice

09.08.2023 ora 15

Înregistrarea contestațiilor privind rezultatele probei practice

10.08.2023 interval orar 09:00-12

Soluționarea contestațiilor privind rezultatele probei practice

10.08.2023

Afișarea rezultatelor în urma susținerii probei practice, după contestații

10.08.2023 ora 15

Interviul- sediul Școlii Gimnaziale Pașcani

11.08.2023 ora 10

Afișarea rezultatelor finale

11.08.2023 ora 14

Informații suplimentare pe website-ul: www.scoalaspecialapascani.ro, la nr. telefon 0726071039 – Lionte Ana Maria secretar comisie organizare concurs (în intervalul orar 09:00 – 15:00), precum și pe mail : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

DIRECTOR,

Prof. Nedelcu Gabriela